<<< Home page

Veps (Šimozero)

Phylum: Uralic

Genus: Finnic

Lat/lon: 60.5, 35.6

ISO code: vep

Consonants

Basic short series

bilabiallabio-dentalalveolarpostalveolarpalatalvelarglottal
stopp, bt, dc, ɟk, g
trillr
fricativef, vs, zʃ, ʒh
affricatetstʃ, dʒ
nasalmn
approximantj

Short palatalised series

bilabiallabio-dentalalveolarglottal
stoptʲ, dʲ
trill
fricativesʲ, zʲ
nasal
lateral approximant

Short velarised series

alveolar
lateral approximantɫ

Vowels

Basic short series

frontcentralback
closey, iɨu
close-midø̞, e̞o̞, ɤ̞
near-openæ
openɑ

Licit initial clusters

pɫ, plʲ, pr, prʲ, tr, trʲ, kn, knʲ, kr, krʲ, klʲ, kɫ, bɫ, blʲ, br, brʲ, dr, dʲ, gr, grʲ, glʲ, hlʲ, hr, hrʲ, gɫ, hɫ, sɫ, slʲ, sp, spʲ, st, stʲ, sk, skʲ, sm, smʲ, sn, snʲ, sv, svʲ, ʂp, ʂpʲ, ʂt, ʂtʲ, ʂk, ʂc, ʂmʲ, ʂlʲ, ʂɫ, zbʲ, zd, zn, zvʲ, tsvʲ, tʃv, spr, str

Licit finals

p, pʲ, b, m, mʲ, t, d, s, z, ts, n, ɫ, tʲ, dʲ, sʲ, zʲ, nʲ, lʲ, ʃ, ʒ, tʃ, r, rʲ, k, g, c, h, hʲ pp, pk, ps, psʲ, pʃ, bn, br, blʲ, bɟ, tk, tʲk, dʲgʲ, dts, dv, dn, dnʲ, dr, drʲ, ks, ksʲ, kʃ, ɟɟ, gɫ, gr, st, sk, sʲc, ʃt, ʃk, ʃtʲ, zʲgʲ, zv, zm, zn, zr, ʒlʲ, ʒn, ʒm, ht, hk, hɟ, hb, hv, hm, hn, hɫ, mp, mb, mk, tʃk, mʃ, nt, nd, nz, nh, nʲt, nʲts, nʲdʒ, ŋk, ŋg, ŋgʲ, ŋʲgʲ, ɫɫ, lʲt, lʲk, lʲg, lʲvʲ, lʲm, lʲlʲ, lʲɟ, rb, rp, rʲpʲ, rt, rtʲ, rdʲ, rk, rg, rʲgʲ, rz, rzʲ, rv, rʲvʲ, rh, rm, rʲm, rn, rʃ, brʲ, tt, htʲ, nʲzʲ, rstʲ, rst, str

Licit syllabic templates

(S)CV(C)(C)(C), sCrV(C)(C)(C), CMV(C)(C)(C)

Source: Зайцева, М.И. 1981. Грамматика вепсского языка (фонетика и морфология). Ленинград: Наука

Comments: M = sonorant S = sibilant

Contributed by: André Nikulin (andre.n.guzman@gmail.com)