<<< Home page

Arbëresh Albanian (Hora e Arbëreshëvet)

Phylum: Indo-European

Genus: Albanian

Lat/lon: 38.0, 13.28

ISO code: aae

Consonants

Basic short series

bilabiallabio-dentaldentalalveolarpostalveolarpalatalvelar
stopp, bt, dc, ɟk, g
trillr
tapɾ
fricativef, vθ, ðs, zʃ, ʒçɣ, x
affricatets, dztʃ, dʒ
nasalmnɲ
lateral approximantlʎ

Vowels

Basic short series

frontcentralback
closeiu
midə
open-midɛ, œɔ
opena

Source: Shkurtaj, Gjovalin. 2006. Ligjërimet arbëreshe. "Gjuha e bukës" dhe "gjuha e zemrës". Shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë. Tiranë

Contributed by: André Nikulin (andre.n.guzman@gmail.com)