<<< Home page

Arbëresh Albanian (Kundisa)

Phylum: Indo-European

Genus: Albanian

Lat/lon: 37.73, 13.18

ISO code: aae

Consonants

Basic short series

bilabiallabio-dentaldentalalveolarpostalveolarpalatalvelar
stopp, bt, dk, g
trillr
tapɾ
fricativef, vθ, ðs, zʃ, ʒçɣ
affricatets, dztʃ, dʒ
nasalmnɲ
approximantj
lateral approximantʎ

Short palatalised series

velar
stopkʲ, gʲ

Short velarised series

alveolar
lateral approximantɫ

Vowels

Basic short series

frontcentralback
closeiu
open-midɛ, œɔ
opena

Source: Shkurtaj, Gjovalin. 2006. Ligjërimet arbëreshe. "Gjuha e bukës" dhe "gjuha e zemrës". Shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë. Tiranë.

Comments: /θ/ and /ð/ might be absent.

Contributed by: André Nikulin (andre.n.guzman@gmail.com)