<<< Home page

Irish (Corca Dhuibhne)

Phylum: Indo-European

Genus: Celtic

Lat/lon: 52.1334874, -10.454521

ISO code: gle

Consonants

Basic short series

postalveolarpalatalvelarglottal
stopcʰ, ɟkʰ, g
fricativeʃç, ʝx, ɣh
affricate
nasalŋ, ŋ̟

Short velarised series

bilabiallabio-dentaldentalalveolar
stoppˠʰ, bˠt̪ˠʰ, d̪ˠ
tapɾ̪ˠ
fricativefˠ, vˠ
nasaln̪ˠ
lateral approximantl̪ˠ

Short palatalised series

bilabiallabio-dentaldental
stoppʰʲ, bʲt̪ʰʲ, d̪ʲ
tapɾ̪ʲ
fricativefʲ, vʲ
nasaln̪ʲ
lateral approximantl̪ʲ

Vowels

Basic short series

frontcentralback
close
near-closeɪʊ
midə
open-midɛ̝ɔ̝
opena

Long series

frontback
close
close-mid
openɑː

Diphthongs

/ɐɪ/, /ɔʊ/, /iːə/, /uːə/, /uːe/, /ia/

Licit initial clusters

pˠl̪ˠ, pˠɾ̪ˠ, pʲl̪ʲ, pʲɾ̪ʲ, pʲn̪ʲ, bˠl̪ˠ, bˠɾ̪ˠ, bˠn̪ˠ, bʲl̪ʲ, bʲɾ̪ʲ, bʲn̪ʲ, t̪ˠl̪ˠ, t̪ʲl̪ʲ, t̪ˠɾ̪ˠ, t̪ʲɾ̪ʲ, t̪ˠn̪ˠ, t̪ʲn̪ʲ, t̪ˠmˠ, t̪ʲmʲ, kl̪ˠ, cl̪ʲ, kɾ̪ˠ, cɾ̪ʲ, kn̪ˠ, cn̪ʲ, gl̪ˠ, ɟl̪ʲ, gɾ̪ˠ, ɟɾ̪ʲ, gn̪ˠ, ɟn̪ʲ, d̪ˠɾ̪ˠ, d̪ʲɾ̪ʲ, d̪ˠl̪ˠ, d̪ʲl̪ʲ, d̪ˠn̪ˠ, mˠl̪ˠ, mʲl̪ʲ, mˠɾ̪ˠ, mʲɾ̪ʲ, mˠn̪ˠ, mʲn̪ʲ, n̪ˠl̪ˠ, n̪ʲl̪ʲ, n̪ˠɾ̪ˠ, n̪ʲɾ̪ʲ, ŋl̪ˠ, ŋ̟l̪ʲ, ŋɾ̪ˠ, ŋ̟ɾ̪ʲ, ŋn̪ˠ, ŋ̟n̪ʲ, fˠl̪ˠ, fʲl̪ʲ, fˠɾ̪ˠ, fʲɾ̪ʲ, fˠn̪ˠ, fʲn̪ʲ, vˠl̪ˠ, vʲl̪ʲ, vˠɾ̪ˠ, vʲɾ̪ʲ, vˠn̪ˠ, vʲn̪ʲ, xl̪ˠ, çl̪ʲ, xɾ̪ˠ, ç,ɾ̪ʲ xn̪ˠ, çn̪ʲ, ɣl̪ˠ, ʝl̪ʲ, ɣɾ̪ˠ, ʝɾ̪ʲ, ɣn̪ˠ, ʝn̪ʲ, hl̪ˠ, hl̪ʲ, hɾ̪ˠ, hɾ̪ʲ, hn̪ˠ, hn̪ʲ, hmˠ, hmʲ, sˠbˠ, sˠbʲ, sˠmˠ, sˠmʲ, sˠd̪ˠ, ʃd̪ʲ, sˠn̪ˠ, ʃn̪ʲ, sˠl̪ˠ, ʃl̪ʲ, sˠɾ̪ˠ, sˠg, sɟ, sˠbˠl̪ˠ, sˠbˠɾ̪ˠ, sbʲl̪ʲ, sbʲɾ̪ʲ, sˠd̪ˠɾ̪ˠ, sd̪ʲɾ̪ʲ, ʃd̪ʲɾ̪ʲ, sˠgl̪ˠ, sˠgɾ̪ˠ, sɟl̪ʲ, sɟɾ̪ʲ, gvˠ, ɣvˠ, sgvˠ, t̪ʲʃ

Licit finals

ɾ̪ˠpˠ, ɾ̪ˠt̪ˠ, ɾ̪ˠk, ɾ̪ˠsˠ, ɾ̪ˠd̪ˠ, ɾ̪ʲpʲ, ɾ̪ʲt̪ʲ, ɾ̪ʲс, ɾ̪ʲd̪ʲ, l̪ˠt̪ˠ, l̪ˠk, l̪ˠsˠ, l̪ʲpʲ, l̪ʲt̪ʲ, l̪ʲc, mˠpˠ, n̪ˠt̪ˠ, n̪ˠsˠ, n̪ʲt̪ʲ, n̪ʲʃ, ŋk, ŋg, ŋ̟c, ŋ̟ɟ, fʲd̪ʲ, sˠd̪ˠ, sˠg, ʃd̪ʲ, ʃɟ, xd̪ˠ, çd̪ʲ, t̪ʲʃ, ksˠ, pˠ, pʲ, t̪ˠ, t̪ʲ, k, c, bˠ, bʲ, d̪ˠ, d̪ʲ, g, ɟ, fʲ, sˠ, ʃ, x, vˠ, vʲ, mˠ, mʲ, n̪ˠ, n̪ʲ, l̪ˠ, l̪ʲ, ɾ̪ˠ, ɾ̪ʲ

Licit syllabic templates

V, VC, VCC, CV, CCV, CCCV, CVC, CVCC, CCVC, CCVCC, CCCVC, CCCVCC

Source: Ó Sé, Diarmuid. 2000. Gaeilge Chorca Dhuibhne. Institiúd Teangeolaíochta Éireann, Dublin.

Contributed by: Anton Kukhto (kukhto@mit.edu)