<<< Home page

Chrau

Phylum: Mon-Khmer

Genus: Bahnaric

Lat/lon: 10.8, 107.29

ISO code: crw

Consonants

Basic short series

bilabiallabio-velarlabio-dentalalveolaralveolo-palatalpalatalvelarglottal
stopp, ɓt, ɗ, dk, gʔ
tapɾ
fricativevsh
affricatetɕ, dʑ
nasalmnɲŋ
approximantwj
lateral approximantl

Vowels

Basic short series

frontcentralback
closeiu
close-mideo
midə
open-midɛʌ, ɔ
opena

Diphthongs

/iə/, /uə/

Licit initial clusters

pl, pr, pj, ph, tr, tw, th, tɕr, tɕj, tɕw, tɕh, kl, kr, kj, kw, kh, bl, br, bj, ɗw, vl, vr, vj, vw, dl, dr, ʥr, ʥj, ʥw, gl, gr, gj, gw, ml, mr, mw, mh, mb, mv, mp, mt, nl, nr, ny, nw, nh, nɗ, nd, nt, nb, ɲr, ɲh, ɲj, ɲtɕ, ɲs, ŋl, ŋr, ŋj, ŋw, ŋg, ŋk, ŋs, ŋt, sj, sw, ʔl, ʔr, ʔj, ʔw, hl, hr, hj, hw, phl, phw, phj, tɕhw, khl, khw, khj, mph, mpr, mbl, mvl, mvr, mhl, nth, ntr, nɗw, ndr, nhl, nhw, nhj, ɲtɕh, ɲʥr, ɲhj, ŋkh, ŋkr, ŋkw, ŋgl, ŋgr, mphl

Licit finals

p, t, tɕ, k, ʔ, m, n, ɲ, ŋ, w, l, r, j, s, h

Licit syllabic templates

(C)(C)(C)CV(C)

Source: Thomas, David D. 1971. Chrau Grammar. University of Hawaii Press.

Contributed by: Chingduang Yurayong (jang905@hotmail.com)