<<< Home page

Ta’Oi

Phylum: Mon-Khmer

Genus: Katuic

Lat/lon: 16.19, 107.06

ISO code: tth

Consonants

Basic short series

bilabiallabio-velaralveolarpalatalvelarglottal
stopp, bt, dc, ɟk, gʔ
trillr
fricativesh
nasalmnɲŋ
approximantwj
lateral approximantl

Vowels

Basic short series

frontcentralback
closeiɯ, u
close-mideɤ, o
open-midɛɔ
opena

Long series

frontcentralback
closeɯː
close-midɤː, oː
open-midɛːɔː
open

Diphthongs

/iə/, /uə/

Licit initial clusters

pr, tr, cr, kr, br, dr, ɉr, gr, sr, pl, kl, bl, mp, mb, nt, ɲc, ɲɉ, ɲj, ŋl, ŋk, ŋh, mpr, mbl, ntr, ndr, ɲcr, ɲɉr, ŋkr, ŋkl

Licit finals

p, t, c, k, ʔ, h, m, n, ɲ, ŋ, w, l, r, j, h, mʔ, nʔ, ŋʔ, wʔ, lʔ, jʔ, wh, jh

Licit syllabic templates

(C)(C)CV(C)(C), CV(C).(C)CV(C)(C)

Source: L-Thongkhum, Theraphan. 2001. ภาษาของนานาชนเผ่าในแขวงเซกอง ลาวใต้. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

Contributed by: Chingduang Yurayong (jang905@hotmail.com)